04 សម្លការីល្ពៅ Pumpkin Curry
 

Ready, Set... Cook! | KHMER / 0 VIEWS

 
Unweaving The Rainbow
 

Cliff! / 0 VIEWS

 
Truth Therapy
 

Go Healthy For Good! / 0 VIEWS

Cognitive Behavioral Therapy is one of the most evidence-based forms of psychotherapy. And what if CBT is integrated with spiritual values and beliefs, for those who value spirituality?

 
When Illness Joins the Family
 

Real Family Talk / 0 VIEWS

Unfortunately whether physical or mental, Illness is natural but unwelcome part of life. But how can we cope with it? Join Willie and Elaine as they discuss the challenges, dynamics and realities that families face when a loved one faces an illness or health challenge.

 
Wedding Woes
 

Real Family Talk / 0 VIEWS

What's marriage really about? Join Willie and Elaine as they clarify the purpose of marriage and discuss wedding planning with a soon to be married couple.

 
Beyond Social Media - Needs of Today's Youth
 

Real Family Talk / 0 VIEWS

Real Family Talk discusses the most significant struggles and needs youth face today including social media.

 
Pelajaran 9 - Dari Kecemaran kepada Kermunian
 

Enlightened / 0 VIEWS

"Maka ia menjawab: "Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." (Daniel 8:14)

 
Pelajaran 11 - Dari Pertempuran kepada Kemenangan
 

Enlightened / 0 VIEWS

dan berkata: "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat!" Sementara ia berbicara dengan aku, aku merasa kuat lagi dan berkata: "Berbicaralah kiranya tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan." (Daniel 10:19) Pencerahan baru dari Buku Daniel. Marilah kita pelajari bersama-sama.