ไทย

ยินดีต้อนรับ!

ท่ามกลางโลกที่สับสนวุ่นวายและไม่แน่นอนนี้ ยังคงมีความหวังอื่นใดอีกหรือไม่ที่จะช่วยให้ชีวิตของเรารู้สึกมั่นคงและปลอดภัย เราขอเชิญชวนคุณในการค้นหาความหมายในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผ่านทาง ศจ.ลือศักดิ์ หยางกุลวัฒน์ ซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตได้อย่างมีความหวังและมีสันติสุข 


แท้จริงเราทุกคนกำลังมาถึงช่วงสุดท้ายแห่งประวัติศาสตร์ของโลกแล้ว ดังได้กล่าวไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 1ยอห์น 2:18 “ลูกทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามที่พวกท่านได้ยินได้ฟังมาว่าศัตรูของพระคริสต์จะมา เดี๋ยวนี้ศัตรูของพระคริสต์จำนวนมากก็มาแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว”


เมื่อกล่าวถึงช่วงเวลาแห่งวาระสุดท้ายนี้ ขอเน้นย้ำว่าทุกแนวคิดต่างก็มาจากการตีความพระคัมภีร์ มีเหตุผลรองรับมากมายจากข้อพระคัมภีร์ และเห็นพ้องต้องกันว่าในที่สุดพระเยซูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับผู้เชื่อไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป

หัวข้อเรื่องเทศนา

1. คำพยากรณ์โบราณ 

2. จงกลับมา

3. จงออกมา

4. จงระวัง

5. ความมั่งมีไม่ใช่คำตอบ

6. ความหวังเดียวของโลก

7. เวลานั้นมาถึงแล้ว